میکروسکوپ نوری زمینه تاریک

میکروسکوپ نوری زمینه تاریک (dark field microscopy) | شرکت اینفورتکس

نوردهی زمینه تاریک تکنیکی است که نور پراکنده شده از نمونه را در تصویر حذف می کند. بنابراین تصویر بدست آمده از این تکنیک میکروسکوپی، برخلاف روش زمینه روشن به صورت تصویر نمونه بر روی زمینه ای تاریک است. هدف اولیه ی تصویر برداری توسط این تکنیک افزایش کنتراست نمونه های رنگ نشده است.

تصاویر متداول میکروسکوپ های زمینه تاریک شامل نمونه ای روشن در زمینه ای تاریک هستند. این روش برای تصویر برداری از نمونه های رنگ نشده و یا تصاویری که به افزایس کنتراست نیازمند هستند مناسب است. مزیت این روش در آن است که نمونه های زنده در آن نیاز به رنگ آمیزی ندارند و می توانند زننده بمانند. همچنین به دلیل آنالیز سلولی زنده، امکان بدست آوردن نتایج کیفی تر در این روش محتمل است.

میکروسکوپ نوری زمینه تاریک | شرکت اینفورتکس

شکل ۱) تصویر نوردهی زمینه تاریک دستمال کاغذی

 

مسیر نوری میکروسکوپ نوری زمینه تاریک | شرکت اینفورتکس

شکل ۲) مسیر نوری میکروسکوپ زمینه تاریک

مسیر نوری یک میکروسکوپ زمینه تاریک معمولا به شکل عمودی اعمال می شود. این مسیر شامل سه قطعه کلیدی است:

  1. منبع نور: این نور با برخورد به دیسک بلوک کننده، از ورود به متراکم کننده باز می ماند و تنها یک حلقه از آن به نمونه برخورد می کند.
  2. لنز متراکم کننده: نور عبوری حلقه ای عبور کرده از دیسک را جمع آوری می کند و آن را بر روی نمونه کانونی می سازد.
  3. لنز شیئ: نور پراکنده شده از نمونه را جمع آوری می کند. لازم به ذکر است که نور عبور کرده از نمونه در صورتی که پراکنده نشده باشد توسط این لنز جمع آوری نمی شود.

لطفا جهت استعلام قیمت محصولات مورد نظر خود از این قسمت اقدام نمایید.استعلام قیمت
+